Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.02.2014 16:52:48 

materská škola modra

školská jedáleň

 

 

                                                                            Školská jedáleň

          Každé pracovisko materskej školy má svoju školskú jedáleň.  V prevádzkovom poriadku MŠ sa dozviete časový harmonogram podávania stravy.

                    V MŠ pracujú  dve vedúce školských jedálni. Pre kontakt s rodičmi majú určené hodiny, kedy sa môžete na ne obrátiť so svojimi dotazmi.

                    Stravnú jednotku nemožno meniť počas mesiaca.

                    Poplatok za stravu treba uhradiťdo 15. v mesiaci . Vedúce ŠJ vystavujú pre stravníkov príkazy na úhradu, ktoré môžete vyplatiť vo VÚB v Modre. Stravu možné uhrádzať i z vášho účtu, či poštovou poukážkou . ( PP si zabezpečíte samostatne )

 

                   Odhlasovanie detí - pokiaľ je to možné , treba odhlásiť dieťa vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť v MŠ do 8,00 hod.

                   V prípade alergie , diéty,... treba upozorniť vedúcu školskej jedálne. Jedálniček pre vaše dieťa bude podľa potreby upravený.

 

Oznam pre  rodičov           
  
Prosím rodičov , aby stravné zaplatili vždy do 15. dňa mesiac vopred. Ak nebude zaplatené v tomto termíne , dieťaťu nebude vydaná strava.
Dieťa je nutné zo stravy odhlásiť do 8:00 hod.  daného dňa na tel. číslo danej školskej jedálne, inak  mu bude strava započítaná.
V prípade neodhlásenia  má rodič možnosť prvý deň si stravu zobrať domov. 
 
 
Stravná jednotka (platná od septembra 2012)  
 
a/ desiata                                0,30  €
 
b/ desiata+ obed                     1,02  €
 
c/ desiata + obed + olovrant   1,27  €
 
d/ režijné náklady                    0,28 €
 
Spolu úhrada rodičov:    1,55 €
 
Výška úhrady a+b+c bude uhradená na základe počtu odstravovaných obedov, výška úhrady d bude uhradená paušálne, a to sumou 5,60€ t.j. 20 pracovných dní ako priemerný počet dní za mesiac.
 
 
 

 

upozornenie!!!!!

z dôvodu neuhrádzania poplatkov za stravu budeme od 01.10 2010 zverejňovať mená neplatičov.

                                     

 

                                                              

 

                                     

 TOPlist